Image Not Found

Oferujemy możliwość organizacji szerokiego pakietu szkoleń (otwartych i zamkniętych) dla przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, osób fizycznych (bezrobotnych,  biernych zawodowo, osób pracujących) oraz administracji.

Definicje:

 1. usługa szkoleniowa otwarta – usługa dla osób z różnych organizacji, które decydują się na udział w określonym / wystandaryzowanym szkoleniu,
 2. usługa szkoleniowa zamknięta – usługa dla osób z jednej lub/i ściśle określonej grupy organizacji z możliwością dostosowania programów, czasu trwania, metod edukacyjnych i sposobów organizacji do oczekiwań Klienta.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniach otwartych lub organizacją szkolenia zamkniętego prosimy o wypełnienie Formularza kontaktowego wraz z podaniem nazwy szkolenia lub kontakt telefoniczny. Na podstawie zgłoszenia przekażemy Państwu szczegółowe informacje o warunkach udziału (m.in. grupa docelowa, cele szkolenia, korzyści ze szkolenia, program szkolenia, metody szkolenia, miejsce i warunki szkolenia – warunki logistyczne, w tym gwarantujące komfort i właściwe warunki BHP, cena szkolenia, osoby prowadzące szkolenie).

Przykładowe obszary szkoleń możliwe do realizacji przez naszą firmę, w tym aktualnie organizowane szkolenia w danym obszarze (po kliknięciu na link danego obszaru):

 1. zawodowe,
 2. prawo pracy, płace, ubezpieczenia,
 3. podatki i finanse,
 4. oświata,
 5. ochrona danych osobowych / RODO,
 6. komputerowe,
 7. zarządzanie projektami,
 8. biznesowe/menadżerskie, np.: marketing, sprzedaż, zarządzanie i komunikacja w organizacji.

W przypadku zainteresowania innymi obszarami mogą Państwo określić tematykę szkolenia, na podstawie której określimy niezbędny zakres usługi w celu przedstawienia oferty.

W celu optymalnego przygotowania zakresu danego szkolenia przygotowaliśmy dla naszych klientów Ankietę potrzeb szkoleniowych. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej (do pobrania, wypełnienia i przesłania) lub/i w wersji papierowej (przekazywanej przez nas podczas bezpośredniego kontaktu z klientem).

W zależności od potrzeb zgłaszanych przez klientów, programy szkoleniowe, każdorazowo w zakresie osiągnięcia konkretnych celów, doprecyzowywane są przez trenerów prowadzących dane szkolenie.

Programy szkoleń zawodowych realizujemy zgodnie z wymogami w zakresie nabywania kwalifikacji / umiejętności, w tym uwzględniają zagadnienia teoretyczne i praktyczne odpowiadające zgłaszanym potrzebom.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie oraz przesłanie Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Po zakończeniu szkoleń zapewniamy system weryfikacji zdobytej wiedzy/umiejętności dzięki stosowaniu procedur uwzględniających egzaminy wewnętrzne lub/i egzaminy zewnętrzne, w tym certyfikację uprawnień zgodną z przepisami dotyczącymi realizacji kursów/szkoleń.

W trakcie szkolenia (ocena mid-term) oraz po jego zakończeniu, na podstawie Ankiety ewaluacyjnej, zbieramy od naszych klientów informacje zwrotne, które pozwalają nam na bieżąco reagować na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów oraz wdrażać usprawnienia podczas realizacji kolejnych usług szkoleniowych. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej (do pobrania, wypełnienia i przesłania) lub/i w wersji papierowej (przekazanej przez nas na etapie realizacji oraz po zakończeniu szkolenia).

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe w danym obszarze.

Po zakończeniu szkolenia:

 1. przygotowujemy protokół podsumowujący realizację usługi, w tym stopień osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów,
 2. gwarantujemy wsparcie dla Klientów w zakresie dodatkowych konsultacji (telefonicznych, e-mail lub osobiście), które pozwolą na uzyskanie i utrwalenie efektów usługi,
 3. analizujemy wyniki Ankiety ewaluacyjnej w celu wdrożenia usprawnień.

 

Klauzula o ochronie praw do wartości niematerialnych, w tym praw autorskich:

 1. Firma CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK zachowuje prawo autorskie do wykonanych przez siebie usług oraz ich wyników, o ile podlegają one ochronie praw autorskich.
 2. Klientowi – uczestnikowi szkolenia wolno wykorzystywać udostępnione mu przez Firmę CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK dokumenty, informacje lub/i innego rodzaju zasoby danych będące własnością Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK, wyłącznie w uzgodnionym celu, w całości i w niezmienionej formie.
 3. Kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie przez Klientów – uczestników szkolenia udostępnionych przez Firmę CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK dokumentów, informacji lub/i innego rodzaju zasobów danych, będących własnością Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK, wymaga w każdym przypadku zgody Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK.