Image Not Found

W związku z planowanym w IV kwartale br. uruchomieniem działalności przedszkola Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim zapraszamy wszystkich rodziców lub/i opiekunów dzieci w wieku 3-4 lat, którzy będą zainteresowani ofertą edukacyjną, do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji. Regulamin rekrutacji określa zasady naboru oraz realizacji wsparcia dzieci przyjętych do przedszkola.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym od 01.03.2019 r. do 01.03.2020 r.

W razie potrzeb dopuszcza się możliwość wydłużenia rekrutacji.

Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola będzie spełnienie kryteriów uczestnictwa – dzieci w wieku 3-4 lat (15 osób), w tym 2 osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodzice, którzy zamieszkują Gminę Drawsko Pomorskie (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski) oraz dodatkowo:

  1. dziecko z niepełnosprawnościami – 5 pkt,
  2. samotne wychowywanie dziecka – 3 pkt,
  3. wielodzietność – 2 pkt,
  4. oboje rodzice pracują – 1 pkt,
  5. jeden rodzic pracuje – 2 pkt,
  6. dziecko z rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym z innych przyczyn niż niepełnosprawność – 1 pkt,
  7. dziecko z terenów wiejskich – 1 pkt.

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną dzieci, które otrzymają największą liczbę punktów.

Funkcjonowanie Przedszkola Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim zaplanowano na IV kwartał 2019 r., po przprowadzeniu zadań przygotowawczych – roboty budowlane, zakup sprzętu, wyposażenia i zabawek.

Przedszkole będzie realizowało zajęcia w oparciu o podstawę programową, która zostanie rozszerzona o dodatkowe zajęcia specjalistyczne zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach programu rozwojowego dla dzieci.

Przedszkole będzie realizowało wsparcie w godzinach od 06:30 do 16:30 (5 godzin podstawy programowej oraz zajęcia specjalistyczne i dodatkowe), w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Podczas pobytu dzieci w przedszkolu zapewniamy pełne wyżywienie.

Przedszkole będzie funkcjonowało w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 21.