Image Not Found

Łukasz Pietrzak – Właściciel

Łukasz Pietrzak – przedsiębiorca – ekonomista – społecznik. Absolwent WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. zajmuje się doradztwem, w tym w szczególności pozyskiwaniem środków unijnych oraz wspieraniem biznesu, aktywności społecznej i zawodowej. Autor wielu projektów społecznych i inwestycyjnych, analiz, strategii rozwoju oraz trener biznesu.

W firmie zajmuje się koordynacją działań doradczo – szkoleniowych projektów rozwojowych, przygotowaniem biznes planów / studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, wniosków o dofinansowanie projektów społecznych i inwestycyjnych, prowadzeniem szkoleń oraz coachingiem.

Będąc Prezesem Fundacji Partnerstwo dla rozwoju, jako społecznik, działa na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego. Specjalizuje się w obszarze ekonomii społecznej.

 

Marta Pietrzak – Specjalista

Marta Pietrzak – ekonomistka. Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, Podyplomowego Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2006 r. skutecznie pozyskuje, realizuje i rozlicza projekty unijne.

Z firmą współpracuje w zakresie organizacji działań szkoleniowych oraz przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów społecznych i inwestycyjnych.

REFERENCJE/CERTYFIKATY:

Gabriela Poteralska – Specjalista

Gabriela Poteralska –  mgr ekonomii i mgr socjologii. Ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki oraz analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ukończone studia doktoranckie z zakresu ekonomii.

Specjalizuje się w obszarach:

 • Analiza finansowa,
 • Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej projektów,
 • Planowanie projektów,
 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi,
 • Badanie i analizy ekonomiczne i społeczne.

W latach 2009-2014 - trener kluczowy i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie.

W 2015 roku – konsultant dla przedsiębiorstw w ramach sieci Krajowego Systemu Usług, prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2015 roku – doradca dla przedsiębiorstw w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Instrument Szybkiego Reagowania”.

Opracowuje projekty, zarówno inwestycyjne, jak i szkoleniowe oraz zarządza nimi od 2003 roku.

Wykaz najważniejszych, spośród kilkudziesięciu, przygotowanych projektów, które otrzymały dofinansowanie:

 1. Opracowanie wniosku o dofinansowanie, biznesplanu (cz. opisowa i finansowa), dokumentów związanych z zaświadczeniem o nieoddziaływaniu projektu na obszar Natura 2000 do projektu pn. „Stworzenie kompleksowej oferty z zakresu usług informatycznych i szkoleniowych poprzez budowę budynku usługowego w Gryfinie i jego wyposażenie, MBM-2 Systemy informatyczne, B. Warda, sp.j. , 2009 rok, źródło finansowania: EFRR, wartość projektu brutto: 1 613 395,13 zł
 2. „Stworzenie kompleksowej oferty gabinetu stomatologicznego poprzez zakup, adaptację i wyposażenie lokalu w Drawsku Pomorskim” dla: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Monika Bogusz, 2009 rok, źródło finansowania: EFRR, wartość projektu brutto: 711 600,00 zł.
 3. „Adaptacja i wyposażenie lokalu w Szczecinie oraz stworzenie kompleksowej oferty gabinetu stomatologicznego” dla: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Sławomir Kluzek, 2009 rok, źródło finansowania: EFRR, wartość projektu brutto: 570 300,00 zł
 4. „Adaptacja lokalu w Szczecinie i wyposażenie w urządzenia do preparatyki krwi pępowinowej i przechowywania komórek macierzystych – przedsiębiorstwo „LONGA VITA” sp. z o.o.”, 2009 rok, źródło finansowania: EFRR, wartość projektu brutto: 1 099 300,00 zł.
 5. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (samodzielnie); przygotowanie studium wykonalności (w zespole) dla projektu pn. „Budowa Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli” dla Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR, Nowa Sól, 2010 rok, źródło finansowania: EFRR, wartość projektu brutto: 21 368 281,42 zł.
 6. Opracowanie wniosku o dofinansowanie, biznesplanu (cz. opisowa i finansowa), dokumentów związanych z zaświadczeniem o nieoddziaływaniu projektu na obszar Natura 2000, dokumentów do kredytu dla do projektu pn. „Rozbudowa piekarni oraz zakup linii technologicznej do produkcji pieczywa przez Piekarnię-Cukiernię "M.A.X.X." w Chojnie”, 2012 rok, wartość projektu brutto 1 809 660,00 zł.
 7. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” – współautorka projektu, realizator: Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o.; projekt innowacyjny wspierający rozwiązania i pomysły w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych; projekt w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wartość: ok. 3,7 mln zł.
 8. „AS Aktywni społecznie - Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej”, wnioskodawca: Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, 2016 rok, źródło finansowania: EFS, wartość projektu: 4 957 249,11 zł.
 9. Opracowanie studium wykonalności i wniosku dla projektu „Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu łobeskiego”, 2017 rok, wartość projektu: 1,6 mln zł.
 10. „Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS”, zleceniodawca UŻŚ w Szczecinie, 2017 rok, wartość projektu: 0,3 mln zł.
 11. „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS”, zleceniodawca UŻŚ w Szczecinie, 2017 rok, wartość projektu: 0,7 mln zł.
 12. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności oraz opracowanie cz. finansowej dla projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”, zleceniodawca UŻŚ w Szczecinie, 2017/2018 rok, wartość projektu: 32 mln zł.

Gabriela Poteralska jest także trenerem biznesu i wykładowcą akademickim z zakresu przygotowywania biznesplanów, wniosków finansowanych z UE, zarządzania projektami. W latach 2005/2006 prowadziła zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowe Studium Administrowania Funduszami Unijnymi, a następnie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym oraz Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie.

Opracowania, badania, publikacje:

 1. Wyniki badań na temat efektywności telepracy w ramach realizowanego Projektu - TELEPRACA SZANSĄ NA ZWALCZANIE NIERÓWNOŚCI I DYSKRYMINACJI NA RYNKU PRACY – Zachodniopomorska Szkołą Biznesu; konferencja 25 lutego 2008 (współautor badań)
 2. Kompleksowa analiza na potrzeby adaptacji modelu telepracy w Województwie Zachodniopomorskim po zakończeniu realizacji Projektu „Telepraca…”, w tym:
  1. Aspekty socjologiczne i psychologiczne osób niepełnosprawnych ruchowo jako potencjalnych telepracowników;
  2. Sporządzenie rekomendacji do Strategii Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie przeprowadzonej analizy.
   Zleceniodawca: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (styczeń 2008)
 3. „Sytuacja kobiet na rynku pracy w powiecie gryfińskim” analiza i prelekcja na zlecenie PUP Gryfino (sierpień 2008).
 4. Raporty przygotowane w ramach projektu: FLEXICURITY – Elastyczne zatrudnienie, bezpieczna praca. Społeczna kampania informacyjna (2011 rok) – zleceniodawca: Północny Związek Pracodawców:
  1. Diagnoza sytuacji w zakresie flexicurity na zachodniopomorskim rynku pracy.
  2. Raport z badań ex-ante pracodawców i pracowników województwa zachodniopomorskiego (próba badawcza ok. 400 osób)
  3. Raport z badań ex-post pracodawców i pracowników województwa zachodniopomorskiego (próba badawcza ok. 400 osób).
 5. G. Poteralska, Przedsiębiorczość uczniów i nauczycieli, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkołach ponadgimnazjalnych. Diagnoza 2012, (red.) J. Korpysa, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 109-156, ISBN 83-60268-09-6
 6. G. Poteralska, Postawy przedsiębiorcze nauczycieli, w. Kształtowanie… op. cit., s. 167-178.
 7. G. Poteralska, ABC biznesu Poradnik dla ucznia – poradnik przygotowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Uczestnik społeczeństwa wiedzy”, dostępny na stronie internetowej: http://edukariera.com.pl/
 8. Autorka podręcznika do nauczania metodą projektów (2010 r.) – dostępny na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/list/904/0/id-desc
 9. Współautorka podręcznika do nauczania przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - w ramach projektu „Uczestnik społeczeństwa wiedzy”.
  • Analiza finansowa,
  • Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej projektów,
  • Planowanie projektów,
  • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi,

Badanie i analizy ekonomiczne i społeczne

Współpracuje z firmą w zakresie przygotowania analiz finansowych, analiz efektywności ekonomicznej i finansowej, biznes planów / studiów wykonalności projektów, badań i analiz ekonomicznych i społecznych, jak również prowadzi szkolenia biznesowe.

REFERENCJE/CERTYFIKATY:

Antoni Gadzina – Specjalista

Antoni Gadzina – nauczyciel, muzyk, elektronik, przedsiębiorca i społecznik. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, Akademii Muzycznej im. J.Paderewskiego w Poznaniu, podyplomowych studiów Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie menedżer oświaty oraz podyplomowych studiów Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie w zakresie kultury i sztuki. Specjalizuje się w obszarach związanych z działalnością oświatową i artystyczną. Nauczyciel oraz wieloletni pracownik oświatowy, w tym menedżer oświaty. Aktywnie działający muzyk-instrumentalista, dyrygent, kompozytor i aranżer. Wydawca publikacji książkowych oraz prasy. Organizator imprez plenerowych i kameralnych.  Prezes stowarzyszeń kulturalnych i sportowych. Członek SPAM oraz ISME.

Z firmą współpracuje w zakresie doradztwa i szkoleń w obszarze oświaty (edukacja przedszkolna i szkolna) oraz muzyki (edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

REFERENCJE/CERTYFIKATY:

 

Daniel Styburski – Specjalista

Daniel Styburski – inż. informatyk. Specjalizuje się w programowaniu i wdrażaniu własnych systemów komputerowych, wdrażaniu sieciowych systemów informatycznych oraz wirtualizacji. Trener szkoleń informatycznych.

Z firmą współpracuje w zakresie administrowania infrastrukturą informatyczną, wdrażania systemów informatycznych, przygotowania wizualizacji, przygotowania stron www, doradztwa IT oraz prowadzenia szkoleń informatycznych.

REFERENCJE/CERTYFIKATY:

 

INFORMACJA DODATKOWA:

W zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez naszych klientów współpracujemy również ze specjalistami w pozostałych obszarach działalności szkoleniowo – rozwojowej, w tym w szczególności dotyczących prawa, podatków, księgowości oraz doradztwa technicznego (usługi projektowania, kosztorysowania i realizacji procesów inwestycyjnych), którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe w danym obszarze.