Image Not Found

Posiadanie jasno określonej strategii działania jest kluczowym elementem powodzenia organizacji, w tym w szczególności przedsiębiorcy na rynku. Strategiczne zarządzanie i rozwój danej organizacji w zmiennym otoczeniu gospodarczym wymaga obecnie znacznie więcej niż tylko intuicyjnego podejścia. Bardzo ważne jest kompleksowe przygotowanie się do podjęcia walki konkurencyjnej, która toczy się na rynku oraz ukierunkowanie na wykorzystanie szans, jakie niesie ze sobą otoczenie zewnętrzne, a jednocześnie unikanie zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę znaczenie Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa – stanowi ona element integrujący wszystkie obszary i aspekty funkcjonowania danej organizacji, wspieramy naszych Klientów w zakresie budowania oraz wdrażania strategii rozwoju.

Przykładowy zakres usługi obejmuje:

 1. Analiza i diagnoza stanu obecnego (m.in. opis badanego podmiotu, finanse, zasoby ludzkie, zasoby materialne, zarządzanie i procesy wewnętrzne, sprzedaż, marketing, rynek, konkurencja).
 2. Zdefiniowanie misji, wizji i kierunków działań.
 3. Ustalenie celów oraz opracowanie propozycji wdrożeń i zmian.
 4. Szczegółowy opis wypracowanej Strategii Rozwoju oraz zaplanowanych działań uwzględniających m.in. następujące zagadnienia:
  1. charakterystyka przedsiębiorstwa,
  2. charakterystyka działań,
  3. analiza otoczenia,
  4. plan organizacyjny,
  5. plan inwestycyjny,
  6. plan finansowy,
  7. analiza SWOT,
  8. czynniki ryzyka,
  9. ocena efektywności inwestycji.
 5. Ustalenie wskaźników produktu i rezultatu:
  1. określenie źródeł danych pomiaru wskaźników,
  2. określenie sposobu pomiaru wskaźników,
  3. uzasadnienie planowanej wartości wskaźników.
 6. Doradztwo w zakresie wdrażania strategii.

Strategia Rozwoju Przedsiębiorstwa jest dokumentem, którego zakres jest wykorzystywany w procesie pozyskiwania inwestorów lub poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności rozwojowej, w tym środków unijnych, który stanowi materiał informacyjny dla otoczenia zewnętrznego (m.in. budowanie pozytywnego wizerunku organizacji) lub w relacjach inwestorskich.