Image Not Found

Biznes plan jest dokumentem zawierającym cele i wynikające z nich zadania oraz sposoby ich realizacji, który jest planem realizacji danego przedsięwzięcia rozwojowego w danych warunkach otoczenia gospodarczego.

Biznes plan ma zastosowanie m.in. w sytuacji:

  • rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • ubiegania się o finansowanie inwestycji, np. ze źródeł zewnętrznych,
  • wyceny w celu pozyskania inwestora, sprzedaży, restrukturyzacji lub likwidacji przedsiębiorstwa,
  • ułatwia strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Na potrzeby projektów infrastrukturalnych przygotowujemy również Studia wykonalności, które są jednym z obligatoryjnych załączników do Wniosku o dofinansowanie projektów unijnych.

Zadaniem Studium wykonalności jest wybór najlepszego rozwiązania / wariantu realizacji inwestycji, który umożliwi realizację zaplanowanych celów, przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz umożliwi wykorzystanie istniejących zasobów (technicznych, osobowych i finansowych) w sposób gwarantujący skuteczność i trwałość podejmowanych działań inwestycyjnych, zarówno w okresie realizacji projektu (produkt) jak również po jego zakończeniu (trwałość rezultatów).

Zakres Biznes planu oraz Studium wykonalności jest każdorazowo dopasowany do wymogów określonych przez podmiot, który jest jego adresatem (np. urząd pracy, bank, instytucje ogłaszające nabory na projekty, w tym w szczególności dla potrzeb dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z funduszy unijnych, inwestorzy).