Image Not Found

Świadczone przez nas usługi doradztwa biznesowego mają na celu dostarczenie narzędzi pozwalających na realizację planów naszych klientów.

Główne obszary doradztwa:

 1. Dotacje unijne oraz środki krajowe,
 2. Zarządzanie i rozliczanie projektów / dotacji,
 3. Biznes plany / Studia wykonalności,
 4. Strategie rozwoju przedsiębiorstw,
 5. Coaching biznesowy,
 6. Analiza i prognoza finansowa,
 7. Doradztwo informatyczne.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług prosimy o wypełnienie Formularza kontaktowego wraz z podaniem obszaru doradztwa lub kontakt telefoniczny. Na podstawie zgłoszenia przekażemy Państwu szczegółowe informacje o warunkach realizacji wybranej usługi (m.in. grupa docelowa, cele, korzyści, program, metody realizacji, miejsce i warunki logistyczne, w tym gwarantujące komfort i właściwe warunki BHP, osoby prowadzące doradztwo, cena).

W zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez naszych klientów współpracujemy również ze specjalistami w pozostałych obszarach działalności szkoleniowo – rozwojowej, w tym w szczególności dotyczących prawa, podatków, księgowości oraz doradztwa technicznego (usługi projektowania, kosztorysowania i realizacji procesów inwestycyjnych), którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe w danym obszarze.                  

W celu optymalnego przygotowania zakresu danej usługi doradczej przygotowaliśmy dla naszych klientów Ankietę potrzeb rozwojowych. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej (do pobrania, wypełnienia i przesłania) lub/i w wersji papierowej (przekazywanej przez nas podczas bezpośredniego kontaktu z Klientem).

W zależności od potrzeb zgłaszanych przez klientów, zakres usługi w zakresie osiągnięcia konkretnych celów jest każdorazowo doprecyzowywany przez doradców prowadzących daną usługę.

W trakcie usługi (ocena mid-term) oraz po jej zakończeniu, na podstawie Ankiety ewaluacyjnej, zbieramy od naszych Klientów informacje zwrotne, które pozwalają nam na bieżąco reagować na nieprzewidziane sytuacje, zastrzeżenia klientów oraz wdrażać usprawnienia podczas realizacji kolejnych usług doradczych. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej (do pobrania, wypełnienia i przesłania) lub/i w wersji papierowej (przekazanej przez nas na etapie realizacji oraz po zakończeniu usługi).

Doradztwo jest prowadzone przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe w danym obszarze.

Po zakończeniu doradztwa:

 1. przygotowujemy protokół podsumowujący realizację usługi, w tym stopień osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów,
 2. gwarantujemy wsparcie dla Klientów w zakresie dodatkowych konsultacji (telefonicznych, e-mail lub osobiście), które pozwolą na uzyskanie i utrwalenie efektów usługi,
 3. analizujemy wyniki Ankiety ewaluacyjnej w celu wdrożenia usprawnień.

 

Klauzula o ochronie praw do wartości niematerialnych, w tym praw autorskich:

 1. Firma CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK zachowuje prawo autorskie do wykonanych przez siebie usług oraz ich wyników, o ile podlegają one ochronie praw autorskich.
 2. Klientowi – uczestnikowi szkolenia wolno wykorzystywać udostępnione mu przez Firmę CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK dokumenty, informacje lub/i innego rodzaju zasoby danych będące własnością Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK, wyłącznie w uzgodnionym celu, w całości i w niezmienionej formie.
 3. Kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie przez Klientów udostępnionych przez Firmę CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK dokumentów, informacji lub/i innego rodzaju zasobów danych, będących własnością Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK, wymaga w każdym przypadku zgody Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK.

 

W związku z rosnącym udziałem wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas procesów zachodzących w organizacjach, w tym konieczności dostosowania ich do wymogów stawianych przez odbiorców dóbr/usług świadczonych w gospodarce rynkowej, nasi specjaliści ds. IT świadczą usługi w zakresie m.in. administrowania infrastrukturą informatyczną, wdrażania systemów informatycznych, przygotowania wizualizacji, przygotowania stron www oraz prowadzenia szkoleń informatycznych / komputerowych.

Posiadanie jasno określonej strategii działania jest kluczowym elementem powodzenia organizacji, w tym w szczególności przedsiębiorcy na rynku. Strategiczne zarządzanie i rozwój danej organizacji w zmiennym otoczeniu gospodarczym wymaga obecnie znacznie więcej niż tylko intuicyjnego podejścia. Bardzo ważne jest kompleksowe przygotowanie się do podjęcia walki konkurencyjnej, która toczy się na rynku oraz ukierunkowanie na wykorzystanie szans, jakie niesie ze sobą otoczenie zewnętrzne, a jednocześnie unikanie zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę znaczenie Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa – stanowi ona element integrujący wszystkie obszary i aspekty funkcjonowania danej organizacji, wspieramy naszych Klientów w zakresie budowania oraz wdrażania strategii rozwoju.

Przykładowy zakres usługi obejmuje:

 1. Analiza i diagnoza stanu obecnego (m.in. opis badanego podmiotu, finanse, zasoby ludzkie, zasoby materialne, zarządzanie i procesy wewnętrzne, sprzedaż, marketing, rynek, konkurencja).
 2. Zdefiniowanie misji, wizji i kierunków działań.
 3. Ustalenie celów oraz opracowanie propozycji wdrożeń i zmian.
 4. Szczegółowy opis wypracowanej Strategii Rozwoju oraz zaplanowanych działań uwzględniających m.in. następujące zagadnienia:
  1. charakterystyka przedsiębiorstwa,
  2. charakterystyka działań,
  3. analiza otoczenia,
  4. plan organizacyjny,
  5. plan inwestycyjny,
  6. plan finansowy,
  7. analiza SWOT,
  8. czynniki ryzyka,
  9. ocena efektywności inwestycji.
 5. Ustalenie wskaźników produktu i rezultatu:
  1. określenie źródeł danych pomiaru wskaźników,
  2. określenie sposobu pomiaru wskaźników,
  3. uzasadnienie planowanej wartości wskaźników.
 6. Doradztwo w zakresie wdrażania strategii.

Strategia Rozwoju Przedsiębiorstwa jest dokumentem, którego zakres jest wykorzystywany w procesie pozyskiwania inwestorów lub poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności rozwojowej, w tym środków unijnych, który stanowi materiał informacyjny dla otoczenia zewnętrznego (m.in. budowanie pozytywnego wizerunku organizacji) lub w relacjach inwestorskich.

Nasza firma przygotowuje kompleksowe analizy finansowe dotyczące danej organizacji. Analiza finansowa daje odbiorcom zewnętrznym, jak również osobom zarządzającym, możliwość zweryfikowania zdolności organizacji do działania w ujęciu krótkoterminowym oraz strategicznym.

Prognoza finansowa, przygotowana przez nasz zespół ekspertów, pozwala zaplanować przyszłe wyniki finansowe organizacji. Koncentruje się przede wszystkim na spodziewanych wielkościach przychodów, kosztów oraz przepływów finansowych. Dokonuje się jej na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej, która uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne w jakich działa organizacja oraz prognozowane zmiany.

Zarówno analiza, jak i prognoza finansowa, jest również niezbędnym elementem dokumentacji aplikacyjnej przy ubieganiu się o środki unijne oraz przy ubieganiu się o kredyt w banku.

Biznes plan jest dokumentem zawierającym cele i wynikające z nich zadania oraz sposoby ich realizacji, który jest planem realizacji danego przedsięwzięcia rozwojowego w danych warunkach otoczenia gospodarczego.

Biznes plan ma zastosowanie m.in. w sytuacji:

 • rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • ubiegania się o finansowanie inwestycji, np. ze źródeł zewnętrznych,
 • wyceny w celu pozyskania inwestora, sprzedaży, restrukturyzacji lub likwidacji przedsiębiorstwa,
 • ułatwia strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Na potrzeby projektów infrastrukturalnych przygotowujemy również Studia wykonalności, które są jednym z obligatoryjnych załączników do Wniosku o dofinansowanie projektów unijnych.

Zadaniem Studium wykonalności jest wybór najlepszego rozwiązania / wariantu realizacji inwestycji, który umożliwi realizację zaplanowanych celów, przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz umożliwi wykorzystanie istniejących zasobów (technicznych, osobowych i finansowych) w sposób gwarantujący skuteczność i trwałość podejmowanych działań inwestycyjnych, zarówno w okresie realizacji projektu (produkt) jak również po jego zakończeniu (trwałość rezultatów).

Zakres Biznes planu oraz Studium wykonalności jest każdorazowo dopasowany do wymogów określonych przez podmiot, który jest jego adresatem (np. urząd pracy, bank, instytucje ogłaszające nabory na projekty, w tym w szczególności dla potrzeb dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z funduszy unijnych, inwestorzy).

Podkategorie