Image Not Found

W związku z planowaną realizacją projektu pn. Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez adaptację i wyposażenie posiadanego zaplecza technicznego na restaurację rybną oraz utworzenie nowych miejsc pracy, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją, rozbudową i przebudową części budynku w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 21, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:
CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK
ul. Złocieniecka 23/13, 78-500 Drawsko Pomorskie
NIP: 2530071463
tel.: 660 676 156
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.eurocds.pl

Podstawa prawna zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, umową o dofinansowanie oraz wymogami określonymi w rozdziale 2 dokumentu – Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, opublikowanego na stronie internetowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest planowana inwestycja pn. Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez adaptację i wyposażenie posiadanego zaplecza technicznego na restaurację rybną oraz utworzenie nowych miejsc pracy, planowana do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, która wchodzi w skład kompleksowego projektu pn. Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele działalności usługowo-oświatowej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Drawsku Pomorskim" zlokalizowanej przy ul. Złocienieckiej 21, 78-500 Drawsko Pomorskie, na terenie działek: 129/8, 129/9, 129/7, 129/5 obr. 0012 (identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 320302_4 Drawsko Pomorskie miasto; identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 320302_4.0012).

Zamierzenie budowlane polega na przeprowadzeniu robót budowlanych związanych z adaptacją / modernizacją części budynku obejmującą branżę budowlaną, instalacje sanitarne oraz instalację elektryczną części budynku – w dokumentacji technicznej/budowlanej oznaczonej jako pomieszczenie 0.23 o powierzchni 85.65 m2, co stanowi 10.98 % całkowitego zakresu wspólnych części robót.

INFORMACJE DODATKOWE:
1/ Wyłączenia dot. przygotowania kalkulacji kosztów instalacji elektrycznej obejmują: płyty stropowe, schody i taras, które nie dotyczą przedmiotowej inwestycji – ze względu na zmianę koncepcji oraz elewacji i zagospodarowania terenu, których zakres nie jest niezbędny do utworzenia restauracji rybnej i będzie zrealizowany w późniejszym czasie (elewacja i zagospodarowanie terenu).
2/ Wyłączenia dot. przygotowania kalkulacji kosztów instalacji elektrycznej obejmują: TG, TR-2-żłobek, TR-3-przedszkole, TR-4-szkoła, TR-5-administracja, TR-6-centrum szkoleniowe, Instalacja gniazd i sieci komputerowej 230VAC i instalacja okablowania strukturalnego, które nie dotyczą przedmiotowej inwestycji.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00 w siedzibie zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.10.2019 r. do godz. 10:00.
Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 Szczegółowe informacje dostępne są w Zapytaniu ofertowym.