Image Not Found

W związku z planowaną realizacją projektu pn. Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez adaptację i wyposażenie posiadanego zaplecza technicznego na restaurację rybną oraz utworzenie nowych miejsc pracy, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją, rozbudową i przebudową części budynku w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 21, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:
CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK
ul. Złocieniecka 23/13, 78-500 Drawsko Pomorskie
NIP: 2530071463
tel.: 660 676 156
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.eurocds.pl

Podstawa prawna zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, umową o dofinansowanie oraz wymogami określonymi w rozdziale 2 dokumentu – Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, opublikowanego na stronie internetowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest planowana inwestycja pn. Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez adaptację i wyposażenie posiadanego zaplecza technicznego na restaurację rybną oraz utworzenie nowych miejsc pracy, planowana do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, która wchodzi w skład kompleksowego projektu pn. Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele działalności usługowo-oświatowej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Drawsku Pomorskim" zlokalizowanej przy ul. Złocienieckiej 21, 78-500 Drawsko Pomorskie, na terenie działek: 129/8, 129/9, 129/7, 129/5 obr. 0012 (identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 320302_4 Drawsko Pomorskie miasto; identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 320302_4.0012).

Zamierzenie budowlane polega na przeprowadzeniu robót budowlanych związanych z adaptacją / modernizacją części budynku obejmującą branżę budowlaną, instalacje sanitarne oraz instalację elektryczną części budynku – w dokumentacji technicznej/budowlanej oznaczonej jako pomieszczenie 0.23 o powierzchni 85.65 m2, co stanowi 10.98 % całkowitego zakresu wspólnych części robót.

INFORMACJE DODATKOWE:
1/ Wyłączenia dot. przygotowania kalkulacji kosztów instalacji elektrycznej obejmują: płyty stropowe, schody i taras, które nie dotyczą przedmiotowej inwestycji – ze względu na zmianę koncepcji oraz elewacji i zagospodarowania terenu, których zakres nie jest niezbędny do utworzenia restauracji rybnej i będzie zrealizowany w późniejszym czasie (elewacja i zagospodarowanie terenu).
2/ Wyłączenia dot. przygotowania kalkulacji kosztów instalacji elektrycznej obejmują: TG, TR-2-żłobek, TR-3-przedszkole, TR-4-szkoła, TR-5-administracja, TR-6-centrum szkoleniowe, Instalacja gniazd i sieci komputerowej 230VAC i instalacja okablowania strukturalnego, które nie dotyczą przedmiotowej inwestycji.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00 w siedzibie zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.10.2019 r. do godz. 10:00.
Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 Szczegółowe informacje dostępne są w Zapytaniu ofertowym.

 

W dniu 20.09.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie opublikował listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Na 6. miejscu jest projekt pn. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych prowadzonych przez USŁUGI EDUKACYJNE KATARZYNA KURŁOWICZ, ZYGMUNT HELAND S.C. w Łobzie, w którym CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK jest partnerem.

Na wsparcie szkolnictwa zawodowego będziemy mieli 2 256 166,33 zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania wynosi aż 2 030 549,68 zł.

W latach 2020 - 2023, dla 135 uczniów i uczennic szkół zawodowych prowadzonych przez USŁUGI EDUKACYJNE KATARZYNA KURŁOWICZ, ZYGMUNT HELAND S.C., będziemy realizować następujące wsparcie:

1. Przygotowanie pracowni stolarskiej - modernizacja zaplecza oraz zakup sprzętu i wyposażenia.

2. Doradztwo edukacyjno - zawodowe.

3. Pomoc stypendialna dla uczniów.

4. Trening ekonomiczny i przedsiębiorczości dla uczniów.

5. Praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Wnioskodawcę we współpracy z pracodawcami lub/i przedsiębiorcami.

6. Kursy zawodowe.

7. Organizacja Kursu Umiejętności Zawodowej - wytwarzanie wyrobów stolarskich.

8. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wszystko to będzie możliwe dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (lista_rankingowa_8_6_20190920.pdf)lista_rankingowa_8_6_20190920.pdf247 kB
Pobierz plik (LOGO.jpg)LOGO.jpg31 kB

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór w ramach działania 8.1 RPO WZ 2014-2020 dotyczący wsparcia na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci
w wieku 3-4 lat.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://rpo-wup.wzp.pl/skorzystaj/nabory/81-upowszechnienie-edukacji-przedszkolnej-1#overlay-context=files/harmonogramocenywnioskow8120181002pdf

Jeżeli są Państwo zainteresowani przygotowaniem Wniosku o dofinansowanie proszę o kontakt.

Zapraszamy na szkolenie w zakresie RODO W OŚWIACIE – ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych, które planowane jest w dniu 25.10.2018 r. w godzinach od 09:00 do 16:00 w Drawsku Pomorskim.

Szkolenie dedykowane jest dla kadry kierowniczej placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników zobowiązanych do wdrożenia i nadzorowania RODO w placówce, którzy przetwarzają dane osobowe, przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe.